Đăng nhập

Top Panel
Trang nhấtTạp chí số mớiTạp chí Giáo dục và Xã hội Số Đặc biệt Kỳ 1 - tháng 11/2019

Tạp chí Giáo dục và Xã hội Số Đặc biệt Kỳ 1 - tháng 11/2019

Thứ tư, 11 Tháng 3 2020 01:15

Bia kì 1

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI – RESEARCH & DISCUSSION


Nguyễn Thị Hảo: Quan niệm của Mác-Ăngghen về con người với tư cách chủ thể sáng tạo lịch sử và sự vận dụng ở Việt Nam - The viewpoint of Marx and Engels on human as historical creative subject and usage in Vietnam.
Nguyễn Thị Hương Giang: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục cho học sinh trung học phổ thông hiện nay - Applying Ho Chi Minh’s thought on educating to high school students today.
Nguyễn Ngọc Minh - Trần Hồng Hải: Xây dựng hệ thống bài tập trong dạy học Địa lý 10 theo định hướng phát triển năng lực tự học cho học sinh - Building system of exercises in teaching Grade 10 Geography in the orientation of developing students’ self-learning ability.
Nguyễn Văn Thắng: Đánh giá chất lượng các hoạt động hỗ trợ sinh viên nội trú - trường hợp ứng dụng mô hình Servqual - The application of Servqual in evaluating resident students’ satisfaction.
Nguyễn Ánh Hồng Minh: Quan niệm của Jeremy Bentham về đạo đức và ý nghĩa đối với giáo dục đạo đức ở Việt Nam - Jeremy Bentham’s conception of morality and the meaning to ethical education in Vietnam.
Trương Mỹ An Ngọc - Nguyễn Thị Thu Thùy: Ứng dụng khai thác một bất đẳng thức trong giải các bài toán Đại số cho học sinh lớp 12 - The application exploits an inequality in solving algebra problems for 12th grade students.
Lê Thúy Hạnh: Cách tiếp cận hiện tượng học về ý thức và đánh giá của Trần Đức Thảo - Tran Đuc Thao’s assessment of the phenomenological approach to consciousness.
Nguyễn Hoàng Huế: Giáo dục đại học Việt Nam với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 - Higher education in Vietnam with the Industrial Revolution 4.0.
Nguyễn Thị Bích Oanh: Sử dụng phim tư liệu vào giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên đại học - Using documentary film in teaching History of Vietnamese Communist Party for university students.
Lê Thị Trâm: Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học đọc hiểu văn bản văn học bằng sơ đồ - Develop creative capacity of high school students through teaching reading literary passages with diagrams.
Trần Thị Minh Huệ: Ẩn dụ tu từ dựa trên khả năng tương đồng của đối tượng - Rhetorical metaphor on the basis of similarity of objects.
Lê Danh Tuyên: Ứng dụng đạo hàm để chứng minh bất đẳng thức và tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số trong chương trình Toán trung học phổ thông - Derivative application to prove inequality and find the maximum and minimum value of the function in high school math program.
Mai Thị Hiền: Một số kinh nghiệm ứng dụng đạo hàm trong giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình ở trung học phổ thông - Some experience in using derivatives in solving equations, inequalities, systems of equations in high school.
Nguyễn Tuyết Nhung: Phát huy vai trò của câu lạc bộ đọc sách đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực Ngữ văn của học sinh trong Chương trình giáo dục phổ thông mới - Promoting the role of the Reading Club to fulfill students’ requirements for developing their Literature competence in the new general educational program.
Trịnh Thị Minh Hảo - Nguyễn Trà My: Phương pháp dạy tự học cho người học - Teaching methods of self study for learner.
Đặng Thị Xuân: Một số lỗi phổ biến khi học Tiếng Trung - Some popular mistakes in learning Chinese.
Tạ Thị Ánh: Hoạt động tư vấn của cố vấn học tập ở các trường đại học - Advisory activities of academic advisor at universities.
Phạm Thu Trà: Đổi mới phương pháp lượng giá trong dạy học các môn Lý luận chính trị ở đại học - Innovation of evaluation methods in teaching political theory subjects at university.
Trương Thị Khoản: Phát huy ý thức cá nhân của sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong tự học theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Promote individual awareness of students of universities and colleges in self-study according to Ho Chi Minh ideology.
Trần Văn Hiệu - Đoàn Sỹ Tuấn: Cơ sở để Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam - Cornerstone for President Ho Chi Minh to apply develop the creation of Marxism – Leninism into VietNam. 
Nguyễn Vân Khanh: Bàn về nội dung đa văn hóa trong giáo trình giảng dạy Tiếng Anh tại trường đại học ở Việt Nam - Discussing Multi-cultural Content in EFL Textbooks in Vietnam’s Higher Education.
Nguyễn Thị Khương - Vũ Công Thương: Nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học và công nghệ để phát triển nông nghiệp xanh ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - Improving the efficiency of science and technology application to develop green agriculture in Vietnam in the context of international economic integration.
Hồ Viết Chiến: Những giá trị của văn hóa Phật giáo Việt Nam với giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên, học sinh hiện nay - Cutural values of Vietnam’s Culture Buddhism to moral education, healthy and clean lifestyles for people.
Trần Văn Hiệu - Phạm Thanh Xuân: Một số sáng tạo lý luận cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam - Some creations of basic theoretical of Ho Chi Minh ideas about the Vietnamese Communist Party.
Nguyễn Thị Xuân Yến: Qui trình hình thành kĩ năng làm việc nhóm cho trẻ qua hoạt động khám phá môi trường xung quanh - The process of building teamwork skills for children through discovering the surroundings.
Nguyễn Viết Tiến: Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho học viên các nhà trường quân đội trong bối cảnh hiện nay - Educating traditional cutural values for students in military schools in current situation.
Phạm Thị Thu Hương: Phát triển môi trường giao tiếp xã hội và văn hóa ứng xử cho sinh viên các trường đại học - Develop social communicative environment and cultural behavior for university students.
Nguyễn Thị Hiền: Phát triển chuyên ngành Tâm lý học trường học và bài học kinh nghiệm đối với giáo dục Việt Nam - The development of school psychology major and experience for Viet Nam’s education.

Bùi Quang Hiệp: Một số vấn đề lý luận đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội - Some theoretical issues of renovating Communist Party leadership on National Assemble.
Võ Trung Hậu: Ngoại lệ đối với sao chép tác phẩm trong môi trường Internet - Exception to copying work in the Internet.
Thạch Thị Thanh Loan: Dạy học truyện dân gian Khmer theo hướng tiếp cận liên ngành - Teaching Khmer folklore with interdisciplinary approach.
Luyện Thị Thùy Nhung: Những điểm mới của Luật Giáo dục Đại học - New points in Vietnam’s Law on Higher Education.
Trần Lệ Thu: Sự cần thiết điều chỉnh bằng pháp luật về thu hồi đất ở và yêu cầu đặt ra đối với pháp luật về thu hồi đất ở - Necessary in adjustments by the law regarding residential land acquisition and the requirements imposed on the law on resident land acquisition.
Lại Thị Phương Thảo: Xác định phạm vi quản lý nhà nước tại thôn, làng vùng đồng bằng Bắc bộ ở Việt Nam hiện nay - Determining the scope of state management in hamlet and village in the Northern delta of Vietnam
Nguyễn Thị Linh: Tác động của mạng xã hội đến bảo vệ an ninh quốc gia - The impact of social network on protection of national security.
Đỗ Thị Tâm: Một số nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc - Some basic contents in Ho Chi Minh’s thought about preserving and promoting the national cultural indentity.
Nguyễn Thị Nhương: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân - Applying Ho Chi Minh City thought about resignation and listening to people’s opinions.
Phùng Thị Lý - Hoàng Xuân Huy: Một số quan điểm về hợp tác nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam - Cooperation between schools and businesses in training human resources to meet the requirements of industrialization and modernization in Vietnam - some basic views
Phan Văn Thành: Vai trò của chính sách xã hội với sự phát triển giáo dục và đào tạo - The role of social policcy with the development of education and training.
Đàm Thị Toán: Giải pháp đẩy mạnh chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay - Some solutions to promote social security policies in Vietnam today.
Nguyễn Thúy Hà: Xu hướng đổi mới quản lý công ở các nước đang phát triển - Public management innovation tendency of developing countries.
Lại Thị Phương Thảo: Luận bàn về tính tự quản của thôn, làng vùng đồng bằng Bắc bộ Việt Nam nhìn từ góc độ lịch sử và quản lý nhà nước - Discussing on hamlet, village autonomy in North delta from the historical and state management perspective.
Nguyễn Thị Hải Hà: Kết quả và kinh nghiệm trong quá trình xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở tỉnh Hải Dương - Results and experience in building local culture life in Hai Duong province.
Nguyễn Thị Nhương: Một số rào cản về thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay - Some barriers about promoting gender equality in Vietnam.
Phạm Thị Minh Thùy: Đảm bảo an ninh trật tự tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Nam Định của lực lượng Cảnh sát nhân dân - Ensuring security and order in tourist areas in Nam Dinh province of the People’s Police force.
Trịnh Thị Hằng: Giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực tại Công ty Cổ phần Khách sạn Kim Liên - Solution to improve the quality of human resources in Kim Lien Hotel Joint Stock Company.
Phan Thị Vóc: Tình dục bất bình thường theo phân tâm học S.Freud và việc giáo dục giới tính đối với con trẻ - Abnormal sex according to S.Freud Psychoanalysis and sex education for children.
Nguyễn Thu Phương: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em - A number of solutions to improve the effectiveness of the fight against child sexual abusing.
Nguyễn Thị Quý: Bạo lực đối với phụ nữ trong các gia đình Việt Nam - Violence against women in Vietnamese families.


THỰC TIỄN GIÁO DỤC - EDUCATION FACTS


Phạm Thị Hồng Nhung: Nâng cao hiệu quả làm việc nhóm trong giờ học của sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên - Improving effeciency of group work for students at Thai Nguyen University of Information and Communication Technology.
Nguyễn Thị Khánh Trinh: Thử nghiệm biện pháp phát triển, bồi dưỡng nguồn lực thực hiện công tác đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo tại Trường Đại học Ngoại thương - Experimentation of development measures and resources training for implementation of quality assurances of training program at Foreign Trade University.
Đinh Văn Sơn: Học kỹ năng nghe của sinh viên không chuyên Anh ở Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh - Non-English major students’ learning listening skills at Ho Chi Minh City University of Food Industry - Difficulties and solutions.
Phan Thị Thu Hiền: Những phương pháp dạy học mới trong giảng dạy chuyên ngành Luật - New teaching methods in law teaching.
Phạm Thị Thanh Thủy: Áp dụng hoạt động “mời diễn giả” nhằm nâng cao hiệu quả giờ học phiên dịch thuyết trình tại Viện Ngoại ngữ - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội - Applying the “guest speaker activity” to improve the effectiveness of the in-class interpretation training sessions in the School of Foreign Languages - Hanoi University of Science and Technology.
Nguyễn Quốc Vương: Một số giải pháp về công tác tư tưởng, lý luận nhằm phát huy vai trò tiên phong trong đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” cho học viên Trường Đại học Trần Quốc Tuấn - A number of solutions on ideological and theoretical work in order to promote the pioneering role in the struggle to defeat the plot of “peace movement” for students of Tran Quoc Tuan University.
Bùi Thị Là - Nguyễn Thị Thu Thủy - Trần Thị Hải: Nâng cao hiệu quả dạy học kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Enhancing effectiveness of teaching speaking activities for students at Vietnam National University of Agriculture.


GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI - OVERSEA EDUCATION


Bùi Thị Diển - Hoàng Phương Hạnh - Trần Bích Ngân: Mô hình quản lí dạy học phát triển năng lực: Kinh nghiệm từ một số quốc gia trên thế giới - Competence based- school management model: experience from some countries in the world.

Sửa lần cuối vào

Bình luận

Tin mới cùng mục

Để lại một bình luận

Điện thoại liên hệ: 024 62946516

Đọc nhiều

Yên Bái: Tuyển dụng hàng loạt giáo viên mầm non

Yên Bái: Tuyển dụng hàng loạ...

(GD&XH) - Ngày 23/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Th...

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ: Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường…

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào ...

Năm học 2017-2018, quy mô trường lớp và học sinh trên địa bàn tỉ...

Tỉnh Phú Thọ: Sẽ tuyển mới trên 300 chỉ tiêu biên chế giáo viên trong năm 2019.

Tỉnh Phú Thọ: Sẽ tuyển mới t...

Vừa qua trên trang điện tử Giaoducvaxhoi.vn đăng tải bài: “Huyện...

Hiệu trưởng cùng giáo viên bị bắt trên sới bạc

Hiệu trưởng cùng giáo viên b...

Hiệu trưởng, giáo viên trường THCS Tiên Minh (Tiên Lãng, Hải Phò...

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái: Cần chỉ đạo, làm rõ một HS Trường THPT Trần Nhật Duật hành hung nữ sinh Trường THCS thị trấn Yên Bình

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào ...

“ Em bị đánh là học sinh ngoan, học lực khá”.  Đó là lời khảng đ...