Đăng nhập

Top Panel
Trang nhấtTạp chí số mớiTạp chí Giáo dục và Xã hội số Đặc biệt tháng 9/2016

Tạp chí Giáo dục và Xã hội số Đặc biệt tháng 9/2016

Thứ hai, 17 Tháng 10 2016 03:23

Bia SDB thang 9

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI – RESEARCH & DISCUSSION

Trần Thanh Thủy - Mai Thị Sảnh: Hình thành kỹ năng khai thác văn kiện Đảng cho sinh viên trong dạy học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở các trường cao đẳng, đại học hiện nay - Forming the skills of using the Party Documents for students in teaching the Revolutionary Way of the Communist Party of Vietnam module in colleges and universities nowadays.
Trương Mỹ An Ngọc: Một số kinh nghiệm khi dạy đạo hàm cho học sinh (Đại số và Giải tích 11) - Some gained experience as teaching students derivative (Algebra and Calculus 11).
Lê Danh Tuyên: Một số so sánh về chương trình Toán tiểu học của Việt Nam và Singapore - Comparing the primary mathematics curriculum of Viet Nam and Singapore.
Trương Mỹ An Ngọc: Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh khi học Hình học 8 - Some measures for creating students ‘excitement as learning grade 8 Geometry.
Trần Thị Thúy: Hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao nhân dân, ý nghĩa đối với cách mạng Việt Nam - The formation and development of Ho Chi Minh thoughts about public diplomacy and the meaning of Vietnam’s revolution.
Nguyễn Thị Thu Thủy: Hệ thống bài tập rèn luyện kỹ năng sử dụng các phép liên kết trong bài văn nghị luận cho học sinh trung học cơ sở - The system of exercises training the skill of using the cohesions in argumentative essay for secondary students.
Phạm Ngọc Anh: Một số yêu cầu cơ bản trong quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - Some basic requirements for the plan on developing secondary school teachers in Cau Giay District, Hanoi Capital - To meet the requirements of education innovation.
Nguyễn Bá Duy - Trương Thị Lan Anh: Trực trạng và giải pháp tạo động lực làm việc cho đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Sơn La-The reality and solutions of creating the motivation for teachers in Son La College.
Đặng Trường Minh: Vai trò của khoa học xã hội và nhân văn trong đào tạo nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật quân sự chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay - The role of social sciences and humanities in training high quality human resources of military science and technology nowadays.
Nguyễn Văn Xu - Nguyễn Quốc Tuấn - Nguyễn Thanh Hà - Phạm Trọng Nhân: Biểu hiện văn hóa giao tiếp của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp qua lớp từ xưng hô - The manifestation of communicative culture of students at Dong Thao University through vocative words.
Nguyễn Văn Thắng: Nâng cao hiệu quả học tập theo học chế tín chỉ cho sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân - Improving the learning efficiency by the credit system for students of People’s Police of University of Technology and Logistic.
Trần Thị Thắm: Đặc trưng văn hóa cổ truyền của tộc người Êđê phản ánh qua luật tục Êđê - The traditional cultural characteristics of Ede ethnic group being reflected through Traditional Law of the Ede.
Hoàng Hồng Liên: Những điểm mới về quyền con người trong Hiến pháp 2013 - Some new points of human rights in the 2013 Constitution.
Lâm Thị Yên: Mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay - The relationship between family, school and society in moral education and lifestyle for pupils and students in universities and colleges nowadays.
Nguyễn Thị Thoa: Tầm quan trọng của nghiên cứu tính cách dân tộc trong ngành Tâm lý học ở nước ta hiện nay - An importance of researching the national characters in the Psychology in Vietnam nowadays.

Phan Thị Nga - Hồ Đắc Hạnh Nhân: Thiết kế đồ dùng, đồ chơi nhằm phát triển năng lực tri giác nhìn cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi - Designing appliances, toys to develop the perceptual capacity for children from 5 to 6 years old.
Nguyễn Thị Vui - Nguyễn Thị Ngọc Diệp: Giáo dục thói quen vệ sinh thân thể cho trẻ mẫu giáo lớn trong trường mầm non qua chế độ sinh hoạt hàng ngày – Educating the personal hygiene habits for pre - schoolers at kindergartens through daily life activities.
Đinh Công Dũng: Ảnh hưởng của môi trường văn hóa sư phạm đến xu hướng nghề Sư phạm của giảng viên trẻ - The influences of the pedagogical culture environment on the young lecturers’ tendency of pedagogical job.
Đặng Danh Hướng: Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học môn Lịch sử của học sinh ở trường phổ thông hiện nay - The reality of testing and valuating high school students’ results in learning the History the nowadays - causes and suggestions.
Nguyễn Hoàng Anh: Ảnh hưởng của một số yếu tố cá nhân tới chất lượng nguồn nhân lực cán bộ Hội phụ nữ cơ sở - The impacts of some personal factors on the human resource quality of local women union’s staff.
Nguyễn Thị Thoa: Bình đẳng giới trong lao động và việc làm của dân tộc Xtiêng, tỉnh Bình Phước - The gender equality in labour and employment of Xtieng ethnic group, Binh Phuoc Province.
Trần Ngọc Có: Đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học cơ sở - Innovating the methods of assessing and examinating learning outcomes to develop students’ positiveness and creativity in teaching the Civics Education in secondary schools.
Lã Thị Kim Chi: Truyện và ký viết về Hà Nội trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1947-1954) - Stories and notes about Hanoi during the resistance war against the French (1947 - 1954).
Nguyễn Văn Sơn: Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực ngành Luật trình độ đại học và trên đại học ở Việt Nam hiện nay - Improving the training quality of law with university and postgraduate degrees in Vietnam nowadays.
Hoàng Thị Thìn: Hình tượng tác giả trong tản văn Cao Huy Thuần - The iconic author of Cao Huy Thuan’s prose.
Nguyễn Thị Kim Hồng: Thân phận con người trong thơ Bertolt Brecht - Human destiny in Bertolt Brecht’ s poems.
Trịnh Thị Phú: Ứng dụng Excel trong quản lý nhà trường - Excel application in school management.
Phạm Văn Đạt - Nguyễn Văn Duy: Lịch sử quy định về chứng cứ trong pháp luật Tố tụng Hình sự Việt Nam - The history of regulations on evidences in the criminal procedural law in Vietnam.
Nguyễn Thị Thu Hằng: Mĩ cảm thị dân trong sáng tác của nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế - The burghers’ aesthetic sense in the works of Nguyen Tham Thien Ke writer.

Phan Thị Nga - Hồ Đắc Hạnh Nhân: Thiết kế đồ dùng, đồ chơi nhằm phát triển năng lực tri giác nhìn cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi - Designing appliances, toys to develop the perceptual capacity for children from 5 to 6 years old.
Nguyễn Thị Vui - Nguyễn Thị Ngọc Diệp: Giáo dục thói quen vệ sinh thân thể cho trẻ mẫu giáo lớn trong trường mầm non qua chế độ sinh hoạt hàng ngày – Educating the personal hygiene habits for pre - schoolers at kindergartens through daily life activities.
Đinh Công Dũng: Ảnh hưởng của môi trường văn hóa sư phạm đến xu hướng nghề Sư phạm của giảng viên trẻ - The influences of the pedagogical culture environment on the young lecturers’ tendency of pedagogical job.
Đặng Danh Hướng: Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học môn Lịch sử của học sinh ở trường phổ thông hiện nay - The reality of testing and valuating high school students’ results in learning the History the nowadays - causes and suggestions.
Nguyễn Hoàng Anh: Ảnh hưởng của một số yếu tố cá nhân tới chất lượng nguồn nhân lực cán bộ Hội phụ nữ cơ sở - The impacts of some personal factors on the human resource quality of local women union’s staff.
Nguyễn Thị Thoa: Bình đẳng giới trong lao động và việc làm của dân tộc Xtiêng, tỉnh Bình Phước - The gender equality in labour and employment of Xtieng ethnic group, Binh Phuoc Province.
Trần Ngọc Có: Đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học cơ sở - Innovating the methods of assessing and examinating learning outcomes to develop students’ positiveness and creativity in teaching the Civics Education in secondary schools.
Lã Thị Kim Chi: Truyện và ký viết về Hà Nội trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1947-1954) - Stories and notes about Hanoi during the resistance war against the French (1947 - 1954).
Nguyễn Văn Sơn: Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực ngành Luật trình độ đại học và trên đại học ở Việt Nam hiện nay - Improving the training quality of law with university and postgraduate degrees in Vietnam nowadays.
Hoàng Thị Thìn: Hình tượng tác giả trong tản văn Cao Huy Thuần - The iconic author of Cao Huy Thuan’s prose.
Nguyễn Thị Kim Hồng: Thân phận con người trong thơ Bertolt Brecht - Human destiny in Bertolt Brecht’ s poems.
Trịnh Thị Phú: Ứng dụng Excel trong quản lý nhà trường - Excel application in school management.
Phạm Văn Đạt - Nguyễn Văn Duy: Lịch sử quy định về chứng cứ trong pháp luật Tố tụng Hình sự Việt Nam - The history of regulations on evidences in the criminal procedural law in Vietnam.
Nguyễn Thị Thu Hằng: Mĩ cảm thị dân trong sáng tác của nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế - The burghers’ aesthetic sense in the works of Nguyen Tham Thien Ke writer.
Vũ Thị Tuyết - Hoàng Thị Trang: Thuộc tính của chứng cứ trong tố tụng hình sự ở Việt Nam hiện nay - The characteristics of evidences in the criminal procedure in Vietnam nowadays.
Lương Thanh An: Cơ sở nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực pháp luật ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới - The basis of improving the education and training quality of human resources in legal aspect in Vietnam from the reformation period to present.
Nguyễn Thị Hương: Sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề khi dạy môn Giáo dục công dân ở trường trung học cơ sở - Using the problem - solving teaching method as teaching the Civics Education subject in secondary schools.
Nguyễn Phi Thường: Phát triển thể lực chung cho sinh viên ở các trường cao đẳng, đại học trong giai đoạn hiện nay - Improving the students’ physical strength at universities and colleges in current period.
Nguyễn Văn Sơn: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp Nhà nước ở nước ta hiện nay - Some measures to improve the efficiency of state - owned enterprises.
Nguyễn Lê Vân Dung - Nguyễn Hoài Thu - Vũ Thị Phương Thảo: Nâng cao chất lượng xóa mù chữ đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập từ cơ sở - Solutions for improving the quality of eliminating illiteracy to meet requirements of building learning society from the basic level.
Nguyễn Văn Sơn - Nguyễn Thị Thúy Hà: Một số phương pháp giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay - Some methods of educating patriotism to Vietnamese youth in the light of Ho Chi Minh ideology in the current situation.
Đinh Thị Cẩm Lê: Một số vấn đề về phong cách lãnh đạo trong cơ quan hành chính Nhà nước - Some issues of leadership style in state administrative offices.
Vi Xuân Hải: Cách xây dựng nhân vật “Chí Phèo” của Nam Cao và khả năng tiếp nhận tác phẩm của học sinh miền núi Lạng Sơn - The method of building the Chi Pheo character of Nam Cao and the mountainous students’ abilities of receiving the work in Lang Sơn Province.
Dương Thị Thúy Hà: Cơ sở khoa học về tự đánh giá kết quả học tập ở người học - The scientific basic of self-assessment of learner’ learning outcomes.
Nguyễn Thị Linh Huyền: Một số phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức kinh doanh cho học sinh trung học phổ thông - Using group discussion method in teaching and learning general law subject according to the credit educational system at Tay Bac University.
Nguyễn Thu Hương: Từ mượn tiếng nước ngoài trong tiếng Việt và một số yếu tố ảnh hưởng đến học tập của sinh viên - Borrowed words in Vietnamese language and some factors impacting on students ‘s learning.
Nguyễn Tú Linh - Vương Thị Phương Hạnh: Sử dụng phương pháp tình huống nhằm phát triển tư duy cho học sinh trong dạy học Địa lí - Using case study method in teaching Geography to develop students’ thinking.
Phạm Văn Hải: Đổi mới chương trình giáo dục, đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO – Innovating education and training programs according to CDIO approach.
Hoàng Thị Thanh Hà: Phương hướng quản lý hoạt động dạy học tích hợp các môn Khoa học xã hội ở trường phổ thông - The orientation of managing the teaching activity of integrating the social science subjects in secondary schools.
Nguyễn Thị Bích Hòa: Tình yêu và hôn nhân trong một số truyện thơ Mông - Love and marriage in some H’Mong poems.
Giàng Thị Gấm: Tính tích cực giao tiếp tiếng Việt của trẻ 5-6 tuổi dân tộc H’Mông - Communicating Vietnamese language positively of H’mong ethnic children from 5-6 years old.
Nguyễn Hoài Nam: Những điểm mới trong quy định về chứng cứ của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 - The new points of the regulations on evidences of the 2015 Criminal Procedure Code.
Đỗ Thanh Hải: Lý luận hình thái kinh tế - xã hội trong Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng - The theory of social - economic morphology in the Party Document of XII National Party Congress of the Communist Party.
Phạm Thị Vân Anh: Yêu cầu cấp thiết nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ trí thức pháp luật ở Việt Nam hiện nay - The urgent requirement of improving the training quality of intellectuals in legal aspect in Vietnam nowadays.
Đào Thị Trang: Giáo dục đạo đức truyền thống cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay - Educating the traditional morality for the youth in the current period.
Mai Thị Tường Linh: Nguồn của chứng cứ trong Tố tụng Hình sự Việt Nam hiện nay - Lý luận và thực tiễn - Sources of evidences in criminal procedure of Vietnam nowadays - theory and reality.
Lâm Thanh Minh: Ứng dụng trò chơi vận động nhằm phát triển kỹ năng làm việc nhóm cho sinh viên - Applications in physical activities development teamwork skills of students.
Vũ Thị Tuyết - Phạm Văn Đạt: Nguồn chứng cứ là dữ liệu điện tử - điểm mới trong pháp luật Tố tụng Hình sự Việt Nam - The sources of evidences being the electronic data - the new point in the criminal procedural law of Vietnam.

THỰC TIỄN GIÁO DỤC - EDUCATION FACTS

Phan Minh Tiến - Cáp Xuân Minh: Quản lý hoạt động đào tạo ở Trường Trung cấp nghề, tỉnh Quảng Trị - Managing the training activities at Quang Tri Vocational School.
Lê Trọng Đồng: Phát triển và mở rộng Câu lạc bộ Vovinam - Việt võ đạo cho sinh viên Trường Đại học Hồng Đức - Thực trạng và giải pháp - Developing and expanding Vovinam Club - Vietnam’s Martial Art for Students at Hong Duc University-The current situation and solutions.
Huỳnh Thị Tuyết Hồng: Phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh - Developing the lecturers at the Economic- Technical College in Ho Chi Minh City.
Lê Đắc Huy - Nguyễn Viết Ngọc: Phát triển văn hóa ứng xử của cán bộ, giảng viên Học viện An ninh nhân dân - Developing the cultural behavior of the officers and lecturers at the Vietnam People’s Security Academy.
Lê Chí Thiện: Hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên tiểu học ở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau - The regular training activity for primary teachers in Tran Van Thoi District, Ca Mau Province.
Nguyễn Thị Hiền: Giải pháp quản lý công tác kiểm tra nội bộ các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận 6, thành phố Hồ Chí Minh - The solutions of managing the internal check in secondary schools in the District 6, Ho Chi Minh City.
Vũ Thanh Thủy: Nâng cao hiệu quả làm việc nhóm trong hoạt động học tập của sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân - Improving the efficiency of group work in learning activity of students of People’s Police of University of Technology and Logistic.
Nguyễn Thị Linh Huyền - Giáp Thị Dịu: Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Pháp luật đại cương theo hệ thống tín chỉ ở Trường Đại học Tây Bắc - Using group discussion method in teaching and learning general law subject according to the credit educational system at Tay Bac University.
Giang Thị Trang: Áp dụng hình thức đánh giá thông qua nhận xét trong môn Tiếng Anh cơ sở tại Đại học Quốc gia Hà Nội - The Urge to Use Formative Assessment in English as Foreign Language classes at VNU.
Hoàng Thị Trang - Mai Thị Thêu: Giáo dục truyền thống công an nhân dân cho học viên Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân - Educating the tradition of Vietnam People’s Public Security for students of People’s Police of University of Technology and Logistic.
Nguyễn Thị Kim Ánh: Biện pháp quản lí cơ sở vật chất giáo dục ở các trường mầm non quận Ba Đình, thành phố Hà Nội - The measures for managing education facilities at kindergartens in Ba Dinh District, Ha Noi Capital.
Nguyễn Thị Ánh Sao: Phương pháp tình huống trong giảng dạy Pháp luật tại Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân - The situational method in teaching law at People’s Police of University of Technology and Logistic.
Phạm Văn Hải: Nâng cao chất lượng giáo dục ở Trường Đại học Điện lực theo hướng tiếp cận CDIO - Improving the educational quality toward CDIO approach at the Electric Power University.
Đỗ Hữu Hài: Quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên các trường tiểu học huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau - Managing the teaching activity of teachers in primary schools in Tran Van Thoi District, Ca Mau Province.
Nguyễn Trọng Lăng: Uy tín chuyên môn của giảng viên Khoa Sư phạm Trường Đại học Trà Vinh - The reality of professional prestige of lecturers at the Faculty of Pedagogy at Tra Vinh University.
Lê Văn Dũng: Quản lý tổ trưởng chuyên môn ở các trường tiểu học thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Managing professional leaders in primary schools in My Tho City, Tien Giang Province.
Nguyễn Thị Minh Hưng: Nâng cao chất lượng giảng dạy học phần lí thuyết Xác suất thống kê trong đào tạo các ngành Kinh tế ở Trường Đại học Hà Tĩnh - Improving the teaching quality of the probability and mathematical statistics theory in training the economic majors at Ha Tinh University.
Tạ Xuân Phương: Đánh giá kĩ năng học tập hợp tác theo nhóm của học sinh khi học Địa lí ở Trường Dự bị Đại học Dân tộc - The methods of evaluating the students’ group corporation skills in studying Geography at Prep School for Ethnics.
Đinh Thị Hải Yến: Nâng cao ý thức pháp luật của học viên Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND - Enhancing the legal awareness of students of the People’s Police of University of Technology and Logistic.
Trần Thị Như Thảo: Quản lý hoạt động của cố vấn học tập tại các khoa ở Trường Đại học Sài Gòn - The reality of managing the activities of school counsellors in the faculties at Sai Gon University.
Nguyễn Văn Quang: Lựa chọn nội dung chương trình giáo dục thể chất cho nam sinh viên thể lực yếu Trường Đại học Tây Bắc - Selecting the contents of physical education program for male students Having physically weak at the Northwest University.
Nguyễn Thị Dung: Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan đánh giá kiến thức môn Bóng chuyền cho sinh viên không chuyên thể dục thể thao Trường Đại học Tây Bắc - Designing the objective multiple - choice questions to assess knowledge of volleyball subject for non professional students in sport at the Northwest University.
Trần Thị Oanh: Giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ tại Trường Mầm non thực hành Hoa Sen - The reality of inclusive education for children with autism in Hoa Sen practical kindergarten - Hanoi.

 

 

Sửa lần cuối vào

Bình luận

Tin mới cùng mục

Để lại một bình luận

Điện thoại liên hệ: 024 62946516

Đọc nhiều

Yên Bái: Tuyển dụng hàng loạt giáo viên mầm non

Yên Bái: Tuyển dụng hàng loạ...

(GD&XH) - Ngày 23/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Th...

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ: Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường…

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào ...

Năm học 2017-2018, quy mô trường lớp và học sinh trên địa bàn tỉ...

Tỉnh Phú Thọ: Sẽ tuyển mới trên 300 chỉ tiêu biên chế giáo viên trong năm 2019.

Tỉnh Phú Thọ: Sẽ tuyển mới t...

Vừa qua trên trang điện tử Giaoducvaxhoi.vn đăng tải bài: “Huyện...

Hiệu trưởng cùng giáo viên bị bắt trên sới bạc

Hiệu trưởng cùng giáo viên b...

Hiệu trưởng, giáo viên trường THCS Tiên Minh (Tiên Lãng, Hải Phò...

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái: Cần chỉ đạo, làm rõ một HS Trường THPT Trần Nhật Duật hành hung nữ sinh Trường THCS thị trấn Yên Bình

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào ...

“ Em bị đánh là học sinh ngoan, học lực khá”.  Đó là lời khảng đ...