Đăng nhập

Top Panel
Trang nhấtTạp chí số mớiTạp chí Giáo dục và Xã hội Số tháng 5/2018

Tạp chí Giáo dục và Xã hội Số tháng 5/2018

Thứ hai, 21 Tháng 5 2018 03:25

bia t5

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI – RESEARCH & DISCUSSION


Đặng Bá Lãm: Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông để phục vụ tốt việc giáo dục con người và sự phát triển đất nước – Reforming the general education curriculum to educate humans and the country’s development.
Nguyễn Thị Hảo - Cao Thị Phương Chi: Phát huy vai trò của phương tiện dạy học nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy văn bản nhật dụng trong chương trình Ngữ văn 8 - Enhancing the role of teaching means in order to enhance the effectiveness of teaching explanation texts at the 8th grade Literature.
Bùi Thị Như Quỳnh: Một số nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến sự hình thành ngôn ngữ nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - Some fundamental elements impact on the formation of Nguyen Nhat Anh’s artistic language.
Phan Thị Vân: Tích hợp kiến thức ngữ văn trong dạy học môn Lịch sử ở trường trung học sơ sở - Integrating philological knowledge in teaching history in secondary schools.
Nguyễn Thị Hồng Tình: Giáo dục phòng chống thiên tai thông qua môn Địa lý 12 cho học sinh trung học phổ thông - Educating on natural disasters prevention through 12 Geography subject for high school students.
Nguyễn Thanh Hưng - Hồ Hoàng Hải: Vận dụng phương pháp dạy học khám phá có hướng dẫn vào dạy học chương Vec tơ trong không gian (Hình học 11 nâng cao) - Applying guided exploring teaching method into teaching a chapter of vectors in space chapter (The 11th grade advanced geometry).
Trần Thị Nâu: Ứng dụng mô hình dạy học đảo trình nhằm phát triển năng lực tư duy bậc cao cho sinh viên - Applying the flipped classroom model to develop higher order thinking skills for students.
Bùi Thị Thanh: Một số biện pháp dạy học môn Toán cao cấp cho sinh viên ngành Kế toán ở các trường Đại học Kinh tế theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệp - Some methods of teaching advanced mathematics for students in the accounting department according to career capacity-based development.
Nguyễn Thị Sửu: Thiết kế một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo khi dạy học bất đẳng thức Cauchy - Designing some innovative experiential activities when teaching the Cauchy’s inequality.
Nguyễn Thông Minh: Nghiên cứu ứng dụng mô hình “lớp học đảo ngược” nhằm nâng cao tính tự học của sinh viên ở trường đại học - Research on the application of “flipped classroom” model to improve students’ self - study in universities.
Hồ Thị Dung: Rèn luyện kỹ năng thiết kế hoạt động trải nghiệm ở trường trung học phổ thông cho sinh viên qua giảng dạy học phần Giáo dục học - Practicing the skills of designing experiential learning activities in high school for students in teaching Education Science Module.
Đỗ Thị Thu Huyền: Vận dụng kỹ thuật công não trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin ở các trường đại học, cao đẳng - Application of brainstorming technique in teaching the basic principles of Marxism-Leninism in universities, colleges.
Trần Thị Kim Nhung: Phần thưởng bên trong và động lực nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường đại học - Internal rewards and motivation to do scientific research of lecturers in universities.
Đỗ Thanh An: Một số gợi ý về dạy học văn bản thuyết minh trong sách giáo khoa Ngữ văn 10 (ban cơ bản) - Some suggestions about teaching explanatory text in literature in the 10th grade philology textbook (Basic board).
Lê Thị Nguyên: Tổ chức câu lạc bộ Thủ công ở tiểu học để phát triển tính sáng tạo của học sinh - Organizing the handicraft clubs in the primary schools to develop creativity of the children.
Phạm Thị Huyền: Một số yếu tố ảnh hưởng đến rèn luyện kĩ năng phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non - Some elements impact on training the skill of developing educational curriculum for students in the preschool education department.
Nguyễn Đức Hưng - Nguyễn Tiến Nam: Một số điểm mới trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về quyền của người bị buộc tội - Some new points on the right of the accused in the criminal procedure code 2015.
Nguyễn Thị Bình: Bàn về khái niệm khu công nghiệp dưới góc độ pháp lý - Discussion on the concept of industrial zone under the legal perspective.
Nguyễn Thị Thu Hiền: Phát huy vai trò chủ thể nhận thức trong học tập của sinh viên các trường đại học ở Việt Nam - Promoting the role of cognitive subjects in learning of higher education students in Vietnam.
Nguyễn Đạt Đạm: Bồi dưỡng năng lực tham vấn tâm lý cho học viên trong quá trình đào tạo tại các trường Sĩ quan Quân đội - Fostering the capacity of psychological counseling for cadets in training process in military schools.
Lê Phương Linh: Một số vấn đề cấp thiết trong lĩnh vực tài nguyên nước - giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ tài nguyên nước ở Việt Nam - Some imperative issues in water resource aspect and measures to improve the efficiency of protecting water resource in Viet Nam


THỰC TIỄN GIÁO DỤC - EDUCATION FACTS


Mai Xuân Trường - Ngô Giang Nam: Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên - Improving the quality of training and retraining teaching staff at Thai Nguyen University of Education.
Nguyễn Trung Thương - Phạm Văn Tặc: Sử dụng trò chơi trong các tiết học Tiếng Anh cho học sinh khối 10 Trường Trung học phổ thông Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp - Using games in English lessons for the 10th grade students at Tan Hong high school, Dong Thap province.
Thị Diểm Xuân - Phạm Thị Ngọc Huyền: Rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho học sinh lớp 4 các trường tiểu học tại TP. Cao Lãnh qua dạy học phân môn Luyện từ và câu - Practicing communication skill for the 4th grade students in primary schools in Cao Lanh city through teaching the subject of practicing words and sentences.
Nguyễn Thị Hoàng Yến: Đổi mới hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non Trường Đại học Trà Vinh - Renovating the activities of training pedagogical expertise for students at Preschool Education Department at Tra Vinh University.
Phạm Thị Hồng Nhung: Kỹ năng mềm - sự cần thiết cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên - Soft Skill - necessary to students at University of Information and Communication Technology - Thai Nguyen University.


GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI - OVERSEAS EDUCATION


Trần Hà Thu: Tự chủ tài chính và nguồn nhân lực cho các trường đại học - xu thế quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam - Financial autonomy and human resource autonomy in universities – The international trend and lessons learned for Vietnam.

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI – RESEARCH & DISCUSSION
Đặng Bá Lãm: Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông để phục vụ tốt việc giáo dục con người và sự phát triển đất nước – Reforming the general education curriculum to educate humans and the country’s development.
Nguyễn Thị Hảo - Cao Thị Phương Chi: Phát huy vai trò của phương tiện dạy học nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy văn bản nhật dụng trong chương trình Ngữ văn 8 - Enhancing the role of teaching means in order to enhance the effectiveness of teaching explanation texts at the 8th grade Literature.
Bùi Thị Như Quỳnh: Một số nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến sự hình thành ngôn ngữ nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - Some fundamental elements impact on the formation of Nguyen Nhat Anh’s artistic language.
Phan Thị Vân: Tích hợp kiến thức ngữ văn trong dạy học môn Lịch sử ở trường trung học sơ sở - Integrating philological knowledge in teaching history in secondary schools.
Nguyễn Thị Hồng Tình: Giáo dục phòng chống thiên tai thông qua môn Địa lý 12 cho học sinh trung học phổ thông - Educating on natural disasters prevention through 12 Geography subject for high school students.
Nguyễn Thanh Hưng - Hồ Hoàng Hải: Vận dụng phương pháp dạy học khám phá có hướng dẫn vào dạy học chương Vec tơ trong không gian (Hình học 11 nâng cao) - Applying guided exploring teaching method into teaching a chapter of vectors in space chapter (The 11th grade advanced geometry).
Trần Thị Nâu: Ứng dụng mô hình dạy học đảo trình nhằm phát triển năng lực tư duy bậc cao cho sinh viên - Applying the flipped classroom model to develop higher order thinking skills for students.
Bùi Thị Thanh: Một số biện pháp dạy học môn Toán cao cấp cho sinh viên ngành Kế toán ở các trường Đại học Kinh tế theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệp - Some methods of teaching advanced mathematics for students in the accounting department according to career capacity-based development.
Nguyễn Thị Sửu: Thiết kế một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo khi dạy học bất đẳng thức Cauchy - Designing some innovative experiential activities when teaching the Cauchy’s inequality.
Nguyễn Thông Minh: Nghiên cứu ứng dụng mô hình “lớp học đảo ngược” nhằm nâng cao tính tự học của sinh viên ở trường đại học - Research on the application of “flipped classroom” model to improve students’ self - study in universities.
Hồ Thị Dung: Rèn luyện kỹ năng thiết kế hoạt động trải nghiệm ở trường trung học phổ thông cho sinh viên qua giảng dạy học phần Giáo dục học - Practicing the skills of designing experiential learning activities in high school for students in teaching Education Science Module.
Đỗ Thị Thu Huyền: Vận dụng kỹ thuật công não trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin ở các trường đại học, cao đẳng - Application of brainstorming technique in teaching the basic principles of Marxism-Leninism in universities, colleges.
Trần Thị Kim Nhung: Phần thưởng bên trong và động lực nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường đại học - Internal rewards and motivation to do scientific research of lecturers in universities.
Đỗ Thanh An: Một số gợi ý về dạy học văn bản thuyết minh trong sách giáo khoa Ngữ văn 10 (ban cơ bản) - Some suggestions about teaching explanatory text in literature in the 10th grade philology textbook (Basic board).
Lê Thị Nguyên: Tổ chức câu lạc bộ Thủ công ở tiểu học để phát triển tính sáng tạo của học sinh - Organizing the handicraft clubs in the primary schools to develop creativity of the children.
Phạm Thị Huyền: Một số yếu tố ảnh hưởng đến rèn luyện kĩ năng phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non - Some elements impact on training the skill of developing educational curriculum for students in the preschool education department.
Nguyễn Đức Hưng - Nguyễn Tiến Nam: Một số điểm mới trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về quyền của người bị buộc tội - Some new points on the right of the accused in the criminal procedure code 2015.
Nguyễn Thị Bình: Bàn về khái niệm khu công nghiệp dưới góc độ pháp lý - Discussion on the concept of industrial zone under the legal perspective.
Nguyễn Thị Thu Hiền: Phát huy vai trò chủ thể nhận thức trong học tập của sinh viên các trường đại học ở Việt Nam - Promoting the role of cognitive subjects in learning of higher education students in Vietnam.
Nguyễn Đạt Đạm: Bồi dưỡng năng lực tham vấn tâm lý cho học viên trong quá trình đào tạo tại các trường Sĩ quan Quân đội - Fostering the capacity of psychological counseling for cadets in training process in military schools.
Lê Phương Linh: Một số vấn đề cấp thiết trong lĩnh vực tài nguyên nước - giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ tài nguyên nước ở Việt Nam - Some imperative issues in water resource aspect and measures to improve the efficiency of protecting water resource in Viet Nam
THỰC TIỄN GIÁO DỤC - EDUCATION FACTS
Mai Xuân Trường - Ngô Giang Nam: Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên Trường Đại học Sư phạm  -  Đại học Thái Nguyên - Improving the quality of training and retraining teaching staff at Thai Nguyen University of Education.
Nguyễn Trung Thương - Phạm Văn Tặc: Sử dụng trò chơi trong các tiết học Tiếng Anh cho học sinh khối 10 Trường Trung học phổ thông Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp - Using games in English lessons for the 10th grade students at Tan Hong high school, Dong Thap province.
Thị Diểm Xuân - Phạm Thị Ngọc Huyền: Rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho học sinh lớp 4 các trường tiểu học tại TP. Cao Lãnh qua dạy học phân môn Luyện từ và câu - Practicing communication skill for the 4th grade students in primary schools in Cao Lanh city through teaching the subject of practicing words and sentences.
Nguyễn Thị Hoàng Yến: Đổi mới hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non Trường Đại học Trà Vinh - Renovating the activities of training pedagogical expertise for students at Preschool Education Department at Tra Vinh University.
 Phạm Thị Hồng Nhung:  Kỹ năng mềm - sự cần thiết cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên - Soft Skill - necessary to students at University of Information and Communication Technology - Thai Nguyen University.
GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI - OVERSEAS EDUCATION
Trần Hà Thu: Tự chủ tài chính và nguồn nhân lực cho các trường đại học - xu thế quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam - Financial autonomy and human resource autonomy in universities – The international trend and lessons learned for Vietnam.

 

Bình luận

Tin mới cùng mục

Để lại một bình luận

Điện thoại liên hệ: 024 62946516

Đọc nhiều

Yên Bái: Tuyển dụng hàng loạt giáo viên mầm non

Yên Bái: Tuyển dụng hàng loạ...

(GD&XH) - Ngày 23/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Th...

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ: Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường…

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào ...

Năm học 2017-2018, quy mô trường lớp và học sinh trên địa bàn tỉ...

Tỉnh Phú Thọ: Sẽ tuyển mới trên 300 chỉ tiêu biên chế giáo viên trong năm 2019.

Tỉnh Phú Thọ: Sẽ tuyển mới t...

Vừa qua trên trang điện tử Giaoducvaxhoi.vn đăng tải bài: “Huyện...

Hiệu trưởng cùng giáo viên bị bắt trên sới bạc

Hiệu trưởng cùng giáo viên b...

Hiệu trưởng, giáo viên trường THCS Tiên Minh (Tiên Lãng, Hải Phò...

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái: Cần chỉ đạo, làm rõ một HS Trường THPT Trần Nhật Duật hành hung nữ sinh Trường THCS thị trấn Yên Bình

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào ...

“ Em bị đánh là học sinh ngoan, học lực khá”.  Đó là lời khảng đ...