Đăng nhập

Top Panel
Trang nhấtTạp chí số mớiTạp chí Giáo dục và Xã hội số tháng 9/2018

Tạp chí Giáo dục và Xã hội số tháng 9/2018

Thứ ba, 16 Tháng 10 2018 07:46

thang 9

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI– RESEARCH & DISCUSSION


Cao Văn Phường - Cao Việt Hiếu: Luận bàn về phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm trong thế giới mở - Discussion on ethics and accountablity in the open world.
Nguyễn Hoài Thu - Vũ Thị Loan: Tư tưởng lập hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Hiến pháp năm 1946 - The constitutionalist thought of President Ho Chi Minh in the Constitution 1946.
Đoàn Nguyệt Linh - Nguyễn Thị Kiều Oanh: Vận dụng phương pháp tranh luận trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 11 theo hướng phát triển tư duy phản biện cho học sinh - Applying the debate method into teaching Vietnamese History at the grade 11th under the critical thinking development for students.
Đào Thị Thúy: Rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên sự phạm là cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay - Training professional skills for pedagogical students is the basis of meeting the requirements of general education reform today.
Tưởng Thị Thắm: Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên các trường đại học trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (phần Kinh tế chính trị) - Develop dialectical thinking capacity for students of the universities in teaching the subject of Basic Principles of Marxism – Leninism (Political - Economic Section).
Trần Thị Thanh Huyền: Các phương pháp dạy học dùng chữ Hán tạo hứng thú cho sinh viên học tiếng Trung Quốc - The use of Chinese characters to encourage students in learning Chinese.
Trần Thị Thanh Bình: Kỹ năng đọc sâu văn bản và ứng dụng trong dạy đọc Tiếng Anh ở các trường đại học - Close reading and its application in teaching English reading skills at universities.
Nguyễn Trọng Tuấn - Tạ Mạnh Thắng: Một số đề xuất về đổi mới hệ thống cố vấn học tập ở các trường đại học trong giai đoạn hiện nay - Some recommendations on the renovation of the academic advising system in universities in the current period.
Nguyễn Huỳnh Trang: Việc tiếp nhận thanh điệu đối với các từ vay mượn gốc Pháp trong tiếng Việt - The adaption of tones of French loanwords in Vietnamese.
Phạm Thị Phương Thoan: Mối quan hệ giữa phát triển xã hội và bảo vệ môi trường - Góc nhìn từ quan niệm của triết học Mác - The relationship between social development and environmental protection - Under the perspective of Marxist Philosophy.
Trần Việt Thắng: Tìm hiểu một số mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay - Finding out some contradictions in the socialist - oriented market economy in Vietnam today.
Đinh Thị Cẩm Lê - Vương Thị Liên: Khả năng tạo sức ảnh hưởng của người lãnh đạo trong các cơ quan hành chính nhà nước - The capacity of leadership to create an impact in public administrative agencies.
Lê Văn Phục: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay - Developing high quality human resources to meet the requirements of the 4th Industrial revolution in Vietnam today.
Nguyễn Việt Khoa: Đổi mới hoạt động trợ giúp pháp lý theo tinh thần Chính phủ kiến tạo - Innovating the legal aid under the spirit of constructive government.
Tạ Thị Thu Đông: Giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo nhằm bảo đảm quyền con người và chuẩn hóa môi trường sư phạm - Settlement of complaints, denunciations, petitions, reflections in the field of education and training to ensure human rights and standardize the pedagogical environment.
Tạ Quang Ngọc - Phạm Văn Đạt: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy định về trách nhiệm kỷ luật của viên chức ở Việt Nam hiện nay - Some measures to compete the regulations on responsibility to handle of violations of public employees in Vietnam today.
Nguyễn Thị Khuyên: Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh - sự kết hợp giữa truyền thống dân tộc và tinh hoa nhân loại - Ho Chi Minh’s moral ideology - The combination of national traditions and the essence of humanity.
Nguyễn Ngọc Cường: Xây dựng phần mềm từ điển Tày-Việt - Một hướng tiếp cận khoa học phát triển tại Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn - Building software of Tay - Viet dictionary - One approach to developmental science.


THỰC TIỄN GIÁO DỤC - EDUCATION FACTS


Trần Thị Tân - Phạm Thị Trúc - Đoàn Thị Hoa: Thái độ đối với giá trị sống của học sinh trung học phổ thông huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình - The attitude to life values of high school students in Yen Khanh district, Ninh Binh province.
Đặng Thế Anh: Thiết kế dạy học hợp đồng cho bài học “Vành tai cụt và người thủ lĩnh nghĩa quân” trong chương trình Ngữ Văn địa phương trung học cơ sở - Designing contract teaching for the lesson “Lopped ear and the leader of insurgent” in the secondary school local linguistic literature curriculum.
Trần Thị Thanh Huyền: Nâng cao năng lực nghe hiểu tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ở bậc đại học - Improving listening comprehension ability for non- English major students at university.


GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI - OVERSEAS EDUCATION

 

Nguyễn Đăng Tuệ - Hứa Thị Phương Linh: Giáo dục tài chính cho người cao tuổi ở Canada - từ chính sách tới chương trình - Financial education for elderly people in Canada - From policy to programs.

 Giáo dục tài chính cho người cao tuổi ở Canada - từ chính sách tới chương trình - Financial education for elderly people in Canada - From policy to programs.

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI 
– RESEARCH  & DISCUSSION
Cao Văn Phường - Cao Việt Hiếu: Luận bàn về phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm trong thế giới mở - Discussion on ethics and accountablity in the open world.
Nguyễn Hoài Thu - Vũ Thị Loan: Tư tưởng lập hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Hiến pháp năm 1946 -  The constitutionalist thought of President Ho Chi Minh  in the Constitution 1946. 
Đoàn Nguyệt Linh - Nguyễn Thị Kiều Oanh: Vận dụng phương pháp tranh luận trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 11 theo hướng phát triển tư duy phản biện cho học sinh - Applying the debate method into teaching Vietnamese History at the grade 11th under the critical thinking development for students.
Đào Thị Thúy: Rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên sự phạm là cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay - Training professional skills for pedagogical students is the basis of meeting the requirements of general education reform today.
Tưởng Thị Thắm: Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên các trường đại học trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (phần Kinh tế chính trị) - Develop dialectical thinking capacity for students of the universities in teaching the subject of Basic Principles of Marxism – Leninism (Political - Economic Section).
Trần Thị Thanh Huyền: Các phương pháp dạy học dùng chữ Hán tạo hứng thú cho sinh viên học tiếng Trung Quốc - The use of Chinese characters to encourage students in learning Chinese. 
Trần Thị Thanh Bình: Kỹ năng đọc sâu văn bản và ứng dụng trong dạy đọc Tiếng Anh ở các trường đại học - Close reading and its application in teaching English reading skills at universities.
Nguyễn Trọng Tuấn - Tạ Mạnh Thắng: Một số đề xuất về đổi mới hệ thống cố vấn học tập ở các trường đại học trong giai đoạn hiện nay - Some recommendations on the renovation of the academic advising system in universities in the current period.
Nguyễn Huỳnh Trang: Việc tiếp nhận thanh điệu đối với các từ vay mượn gốc Pháp trong tiếng Việt - The adaption of tones of French loanwords in Vietnamese.
Phạm Thị Phương Thoan: Mối quan hệ giữa phát triển xã hội và bảo vệ môi trường - Góc nhìn từ quan niệm của triết học Mác - The relationship between social development and environmental protection - Under the perspective of Marxist Philosophy.
Trần Việt Thắng: Tìm hiểu một số mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay - Finding out some contradictions in the socialist - oriented market economy in Vietnam today.
Đinh Thị Cẩm Lê - Vương Thị Liên: Khả năng tạo sức ảnh hưởng của người lãnh đạo trong các cơ quan hành chính nhà nước - The capacity of leadership to create an impact in public administrative agencies.
Lê Văn Phục: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay - Developing high quality human resources to meet the requirements of the 4th Industrial revolution in Vietnam today.
Nguyễn Việt Khoa: Đổi mới hoạt động trợ giúp pháp lý theo tinh thần Chính phủ kiến tạo - Innovating the legal aid under the spirit of constructive government.
Tạ Thị Thu Đông: Giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo nhằm bảo đảm quyền con người và chuẩn hóa môi trường sư phạm - Settlement of complaints, denunciations, petitions, reflections in the field of education and training to ensure human rights and standardize the pedagogical environment. 
Tạ Quang Ngọc - Phạm Văn Đạt: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy định về trách nhiệm kỷ luật của viên chức ở Việt Nam hiện nay - Some measures to compete the regulations on responsibility to handle of violations of public employees in Vietnam today.
Nguyễn Thị Khuyên: Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh - sự kết hợp giữa truyền thống dân tộc và tinh hoa nhân loại - Ho Chi Minh’s moral ideology - The combination of national traditions and the essence of humanity.
Nguyễn Ngọc Cường: Xây dựng phần mềm từ điển Tày-Việt - Một hướng tiếp cận khoa học phát triển tại Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn - Building software of Tay - Viet dictionary - One approach to developmental science. 
THỰC TIỄN GIÁO DỤC - EDUCATION FACTS
Trần Thị Tân - Phạm Thị Trúc - Đoàn Thị Hoa: Thái độ đối với giá trị sống của học sinh trung học phổ thông huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình - The attitude to life values of high school students in Yen Khanh district, Ninh Binh province.
Đặng Thế Anh: Thiết kế dạy học hợp đồng cho bài học “Vành tai cụt và người thủ lĩnh nghĩa quân” trong chương trình Ngữ Văn địa phương trung học cơ sở - Designing contract teaching for the lesson “Lopped ear and the leader of insurgent” in the secondary school local linguistic literature curriculum. 
Trần Thị Thanh Huyền: Nâng cao năng lực nghe hiểu tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ở bậc đại học - Improving listening comprehension ability for non- English major students at university.
GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI - OVERSEAS EDUCATION
Nguyễn Đăng Tuệ - Hứa Thị Phương Linh: Giáo dục tài chính cho người cao tuổi ở Canada - từ chính sách tới chương trình - Financial education for elderly people in Canada - From policy to programs.

 

Bình luận

Tin mới cùng mục

Để lại một bình luận

Điện thoại liên hệ: 024 62946516

Đọc nhiều

Yên Bái: Tuyển dụng hàng loạt giáo viên mầm non

Yên Bái: Tuyển dụng hàng loạ...

(GD&XH) - Ngày 23/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Th...

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ: Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường…

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào ...

Năm học 2017-2018, quy mô trường lớp và học sinh trên địa bàn tỉ...

Tỉnh Phú Thọ: Sẽ tuyển mới trên 300 chỉ tiêu biên chế giáo viên trong năm 2019.

Tỉnh Phú Thọ: Sẽ tuyển mới t...

Vừa qua trên trang điện tử Giaoducvaxhoi.vn đăng tải bài: “Huyện...

Hiệu trưởng cùng giáo viên bị bắt trên sới bạc

Hiệu trưởng cùng giáo viên b...

Hiệu trưởng, giáo viên trường THCS Tiên Minh (Tiên Lãng, Hải Phò...

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái: Cần chỉ đạo, làm rõ một HS Trường THPT Trần Nhật Duật hành hung nữ sinh Trường THCS thị trấn Yên Bình

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào ...

“ Em bị đánh là học sinh ngoan, học lực khá”.  Đó là lời khảng đ...