Đăng nhập

Top Panel
Trang nhấtTạp chí số mớiTap chí Giáo dục và Xã hội Đặc biệt tháng 6/2017

Tap chí Giáo dục và Xã hội Đặc biệt tháng 6/2017

Thứ năm, 29 Tháng 6 2017 01:40

SDB thang 6.2017

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI – RESEARCH & DISCUSSION


Dương Thị Kim Huệ: Vai trò của Đảng đối với việc vận động lực lượng thứ ba đấu tranh vì hoà bình và ký kết Hiệp định Paris (1968-1972) – The role of Viet Nam Labor Party in mobilizing the third force to fight for peace and sign the Paris Agreement (1968-1972).
Nguyễn Thúy Dương: Đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam trên cơ sở vận dụng tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh – The way of innovating of the Communist Party of Vietnam based on Ho Chi Minh dialectical thought.
Vũ Thị Hòa: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao với các nước lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm1986 đến nay – Apply Ho Chi Minh’s thought on diplomacy with major countries of the Communist Party of Vietnam from 1986 to present.
Nguyễn Văn Tuyên: Một số vấn đề về hệ giá trị của con người Việt Nam trong tư tưởng Hồ Chí Minh – Some issues about the value system of Vietnamese.
Vũ Công Thương: Rèn luyện phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ hiện nay – Practise laboriousness, economy, integrity, veraciousness, impartiality under Ho Chi Minh thought.
Phạm Thanh Tâm: Từ quan điểm của chủ nghĩa Mác–Lênin về con người bàn về giải pháp xây dựng và phát huy vai trò của thanh niên nước ta hiện nay – Discussing on promoting the role of youth based on the Marxism and Leninism’s conception of humans.
Trần Thị Lan - Hoàng Thu Thủy: Tư tưởng Hồ Chí Minh về trí thức và giá trị phương pháp luận đối với cách mạng Việt Nam – Ho Chi Minh’s thought on intellectual and methodological value to the Vietnamese revolution.
Nguyễn Hữu Tâm: Dân chủ hóa trong quá trình đổi mới và những vấn đề đặt ra – Democratization in the process of innovating and asked issues.
Lê Thị Liên – Thân Thị Cương: Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những bài học trong giáo dục Lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên hiện nay – The work “Reform working manner” of Ho Chi Minh President and lesson on educating political theory to cadres and Party’s memebers today.
Lê Thị Hằng: Quan hệ công chúng trong hoạt động chính trị - Public Relations in Politics.
Phạm Thị Thanh Phượng: Tích hợp giáo dục giá trị sống trong dạy học văn xuôi kháng chiến ở trung học phổ thông – Integrate educating about life value into teaching proses about resistance war in high schools.
Lê Thị Thủy: Những ẩn dụ xúc cảm đồng giới trong văn xuôi Việt Nam hiện đại trước Cách mạng, trường hợp Xuân Diệu – Homosexual emotional metaphor in the pre-August Revolution of Viet Nam modern prose: the case of Xuan Dieu.
Triệu Phương Quỳnh: Một số kinh nghiệm rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 5 qua tiết tập đọc – Some experiences in training reading skills for grade 5 students by reading.
Đinh Văn Đệ - Phạm Hữu Lộc: Xây dựng chương trình, triển khai đào tạo giáo dục liên thông theo mô hình tiếp cận phát triển năng lực – Buiding program, implementing inter-grade education according to the model of approaching capacity developing.
Nguyễn Thị Tứ: Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Sư phạm – Training specialist skills for students majoring in pedagogy.
Chu Thanh Dũng – Hoàng Ngọc Phong: Góp phần tìm hiểu quan điểm mác – xít về xây dựng con người mới – Contributing to research on the Marx’ theory of developing new humans.
Đặng Ngọc Ngận: Ý thức nữ quyền trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc, nghiên cứu trường hợp tác phẩm Hồng Lâu Mộng - The consciousness of feminism in Chinese classic novels, examining the novel Dream of Red Chamber.
Phạm Thị Cúc: Đối đồng điều nhóm và bài toán mở rộng nhóm – Cohomology of groups and extensions of groups.
Thái Văn Tài: Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường Tiểu học theo tiếp cận quản lý nguồn nhân lực - Developing primary school principals under the human resources management approaching.
Nguyễn Thị Hạnh: Tầm quan trọng của giáo dục đạo đức đối với sinh viên các trường đại học ở Hà Nội hiện nay – The importance of moral educating for students in Hanoi.
Phạm Thị Hồng Nhung: Vai trò của giáo viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập đối với sinh viên năm thứ nhất tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên – The roles of teacher having concurrently teacher in charge and academic advisors for the first year students at Thai Nguyen University of Information and Communication Technology.
Võ Thị Bích Vân: Một số nhận định về giáo dục, đào tạo hiện nay – cách thức sinh viên học tập đạt hiệu quả cao – Considers about education today – measures to help students obtain high study results.
Lương Đức Thủy: Giáo dục chủ nghĩa yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho thanh niên Bắc Giang hiện nay – Educating patriotism according to Ho Chi Minh’s ideology for Bac Giang youth nowadays.
Trần Thị Thu Hà: Định danh Chủ tịch nước, cơ chế hình thành và nhiệm kỳ Chủ tịch nước từ Hiến pháp năm 1946 đến Hiến pháp năm 2013 - The conception, formation mechanism and term of the President of Vietnam from the 1946 Constitution to the 2013 Constitution.
Đinh Thị Hải Yến: Những điểm mới về biện pháp ngăn chặn trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 – The new points of regulation on preventing measures in the 2015 Criminal Procedure Code.
Trần Thị Thu Hà – Đoàn Thành Trang: Tìm hiểu về tố cáo và tố giác theo quy định của pháp luật Việt Nam – Learning about accusation and denunciation under Vietnam’s law.
Nguyễn Thị Bình: Bình luận về chế tài bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm trong hợp đồng thuộc lĩnh vực thương mại – Commentson compensation for damaged penalties and penal injuries in contract in the field of commercial.
Nguyễn Ngọc Nghị - Hoàng Văn Nhân: Quy định của pháp luật về thành lập, phá sản và giải thể sở giao dịch hàng hóa – Regulations for establishment, bankruptcy and dissolution of commodities exchange.
Phạm Quang Phương: Pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về quản lý, xử lý nước thải tại các khu công nghiệp ở Việt Nam – Legislation and practice on waste water management and treatment in Viet Nam’s industrial zones.
Chu Văn Biên: Thống nhất các trường hợp tần số thay đổi liên quan đến điện áp hiệu dụng trong mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp (Vật lý 12) - Unifying the cases of frequency-shift involving the effective voltage in the serial AC citcuit RLC (Physics 12).
Lương Tú Hạnh: Ứng dụng của đại số Boole vào sơ đồ chuyển mạch – Application of Boolean algebra on switching circuits.
Đoàn Thị Hoàng Yến: Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển khu công nghiệp ở tỉnh Bắc Giang – Promoting the leading role of the Party in developing Bac Giang’s industrial zones.
Đinh Thị Loan: Xây dựng thanh niên trở thành lực lượng nòng cốt thực hiện sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa – Promoting the leading role of the Party in developing Bac GIang’s industrial zones.
Nguyễn Thị Nga: Xã hội hóa giáo dục ở Việt Nam nhìn từ góc độ xã hội học pháp luật – Socializing education in Vietnam from sociology of law approaching.
Nguyễn Thị Phương Hoa: Tiếp cận quan niệm về văn hóa nghề - Approach to the concept of profession culture.
Ngô Viết Hải: Huy động cộng đồng dân cư trong bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa tại huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên – Mobilizing population communities in conservation and promotion the values of cultural historical relics in Dong Hoa Distric, Phu Yen Province.
Trịnh Thị Hạnh: Bảo tồn và phát huy những giá trị kiến trúc văn hóa cổ - hướng đi cho phát triển du lịch bền vững của Thủ đô Hà Nội – Conservation and promoting cultural architecture values – way to sustainable tourism development of Hanoi.
Hà Thúy Mai: Cơ hội và thách thức trong quản lý Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang – Opportunities and challenges in management of the special national park Tan Trao, Tuyen Quang province.
Bùi Huấn: Kết quả bước đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Bắc Giang – Initial result of studying and practicing under the thought, ethics and manner of Ho Chi Minh in Bac Giang
Nguyễn Thu Hà: Giải pháp phát triển kinh tế biển ở thành phố Hải Phòng trong quá trình hội nhập quốc tế - Many solutions to develop Hai Phong’ marine economics in international integration period.
Vũ Tuấn Hà: Truyền thông đại chúng xây dựng niềm tin chính trị của cử tri với Quốc hội – Massive communication in building voters’ political belief to National Assembly.
Nguyễn Diệu Ngọc: Một số vấn đề về truyền thông giáo dục giá trị sống cho học sinh, sinh viên – Some issues on communicating education of living values for students.
Hà Thị Minh Đức: Một số yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn ngành học của sinh viên sư phạm – Some factors affects the ology choice of students majoring in pedagogy.
Vũ Diệu Linh: Phát triển nông nghiệp bền vững đối với kinh tế - xã hội khu vực Tây Bắc – The role of developing sustainable agriculture in society and economy of Northwestern zone.
Chu Thị Mỹ Nga: Giáo dục kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ cho trẻ 5-6 tuổi – Educating language communication skills for 5-and-6-year-old children.
Đỗ Như Hồng: Thực hiện cổ phần hóa tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – Implementation of equitization in Vietnam National Aviation Corporation.
Nguyễn Văn Cần: Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các trường mầm non trên địa bàn Thành phố Hà Nội – Fire prevention in preschools in Hanoi.
Nguyễn Thị Nhung: Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ công nhân ở tỉnh Quảng Ninh – Enhance the effectiveness of political education for workers in Quang Ninh.
Trần Thị Thúy Hà - Nguyễn Thị Dung: Một số giải pháp phát huy vai trò người Việt Nam ở nước ngoài – Solutions to promote the role of overseas Vietnamese.
Ngô Văn Anh - Nguyễn Thị Điệp: Một số giải pháp phòng cháy đối với loại hình cửa hàng kinh doanh nằm trong nhà ở - Solutions to fire prevention for stores in residential property.
Ngô Văn Anh - Nguyễn Quang Thắng: Thực hiện tốt phương châm “Bốn tại chỗ” trong công tác phòng cháy, chữa cháy hiện nay – Well implemented motto “Four in place” in the current fire prevention and fighting.
Đặng Thị Huyền Mi: Cải thiện thu nhập của người nông dân thông qua tái thiết nông nghiệp tổng hợp khu vực đồi núi vùng Tây Bắc – Supporting farmers’ income through the revitalization of integrated agriculture in mountainous areas of Northwestern region.
Vũ Quang Hưng: Ứng dụng co giãn cung – cầu theo giá đến gánh nặng thuế mà người sản xuất hay người tiêu dùng phải nộp – Apply elastic supply - demand by price to taxes on manufacturers or consumers.
Phạm Thị Xuân: Chính sách xã hội đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng ở Việt Nam thời kỳ đổi mới – Social policy in Vietnam innovating period for wounded soldiers, martyrs families and people contributing to the Victory.
Hoàng Trung Thắng – Vũ Thị Phương Thảo: Kết hợp phương thức đào tạo truyền thống với phương thức đào tạo trực tuyến nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên các trường đại học sư phạm - The combination between traditional training methods and online training methods to develop students’ professional capacity in pedagogical universities.
Nguyễn Thị Kim Oanh: Phát triển đội ngũ giáo viên ở các trường mầm non công lập, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục – Developing teachers in public kindergarten meeting requirement of educational innovation in Go Vap district of Ho Chi Minh city.
Nguyễn Thị Loan: Thực trạng quản lý đánh giá kết quả học tập của sinh viên ngành Quản lý giáo dục tại Học viện Quản lý giáo dục – Practice about evaluation managing of students’ study results in educational management major at National Academy of Education Management.
Hoàng Phương Thảo: Nâng cao chất lượng dạy học các môn Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn trong các trường đại học từ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên – Improving quality of teaching political theory and social sciences in university from students’ scientific research activities.
Tôn Nữ Cẩm Hường: Hứng thú nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông – The occupational interests in high school students.
Vũ Thị Hằng Nga: Thiết kế website trong dạy học Vật lý cho sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Website design in teaching Physics for students at Posts and Telecommunications Institute of Technology.
Trần Quang Khánh: Một số vấn đề về nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở hiện nay – Some problems on ethics education for high school students today.
Bùi Văn Khánh: Đẩy mạnh khai thác các giá trị văn hóa tâm linh để phát triển du lịch ở Tuyên Quang – Promote explanation of cultural spiritual values to develop tourism in Tuyen Quang Province.
Nguyễn Trung Kiên – Đèo Thị Thủy: Nghiên cứu tình hình sử dụng ngôn ngữ trong truyền thông của người Mông để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật ở Sơn La – The study of using language in communication among HMong people to enhance the effectiveness of law popularization in Son La.
Mai Trung Dũng - Lèo Thị Thơ: Quy trình phát triển năng lực chủ nhiệm lớp cho sinh viên sư phạm theo hướng gắn với thực tiễn hoạt động ở trường phổ thông – Process of class leading capacity development for pedagogical students towards practical activities at high schools.
Nguyễn Hải Minh: Đảng bộ Sơn La lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 – 2015 – Leading the social - economic developing during the period 2010 – 2015 of Son La Communist Party.
Nguyễn Thị Thanh Nga: Dân trí tài chính và kinh nghiệm quốc tế trong giáo dục dân trí tài chính – Financial literacy and educational experience of financial literacy in some countries around the world.
Đỗ Thị Lý Quỳnh: Nâng cao hiệu quả vận động quần chúng tham gia phòng, chống mua bán người trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc hiện nay – Improve the effectiveness of mobilizing the public to participate in preventing and combating human trafficking in Northwestern provinces today.
Đỗ Thị Việt Hồng: Nghệ thuật xây dựng nhân vật tha hóa trong truyện ngắn Nam Cao - The art of building corruptible characters in Nam Cao’s short stories.
Nguyễn Thanh Xuân: Sự phân công chức năng ngôn ngữ của người Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh - Assignment of Chinese linguistic functions of Chinese people in Ho Chi Minh City.


TIỄN GIÁO DỤC - EDUCATION FACTS


Trần Ngọc Hồi: Nâng cao hơn nữa tính thuyết phục của bài giảng môn Công tác tư tưởng cho học viên đào tạo Chính ủy Trung, Sư đoàn ở Học viện Chính trị hiện nay – Improve attraction of Ideological training for political commissar and division trainees in political institutes.
Phạm Văn Đạt – Trần Đình Huy: Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Lý luận chính trị tại Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân – Improve quality in teaching Political Theory at the People’s Police University of Technology and Logistics.
Đào Thị Thu Hường: Một số biện pháp nâng cao kỹ năng nghe tiếng Anh cho sinh viên – Some measures to improve English listening skill for students.
Đinh Thị Bắc Bình – Nguyễn Thị Thủy: Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập Tiếng Anh cho sinh viên khối không chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại Học viện Ngân hàng đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra – Improve the quality of teaching and learning English for non–English major students at Academy of Finance to meet requirements of the outcome standards.
Trần Đình Huy: Nghiên cứu bài tập nâng cao thể lực cho nam sinh viên Học viện An ninh nhân dân theo tiêu chuẩn chiến sĩ công an khỏe – A study on excercises to improve physical strength for male students at the People’s Security Academy to meet physical fitness requirements of security officers.
Nguyễn Mạnh Tuấn: Nâng cao hứng thú học tập trong giờ học thể dục cho học sinh Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Chu Văn An Trường Đại học Tây Bắc – Raising students’ interests in Physical Education for students at Chu Van An Primary, Secondary and High school - Tay Bac University.
Phạm Trọng Thành: Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng nguồn phát triển Đảng của các chi đoàn học viên Trường Đại học Nguyễn Huệ hiện nay - Improve the quality of cultivating Party’s human sources in student branches at Nguyen Hue University today.
Nguyễn Thị Hương: Đẩy mạnh phong trào dạy giỏi đối với giảng viên ở Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I – Improve the quality of good teaching activities for teachers at the People’s Police College I.
Đoàn Anh Chung: Khả năng bảo toàn không gian của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại thành phố Sơn La - Keeping space capacity in 5-6 year old children in Son La.
Trịnh Thị Thơm: Đổi mới quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh ở trường trung học phổ thông tỉnh Thanh Hóa – Innovation in management of English teaching and learning at high schools in Thanh Hoa Province.
Nguyễn Mạnh Tuấn: Công tác giáo dục thể chất ở các trường tiểu học thành phố Sơn La – The current situation of Physical Education at primary schools in Son La City.
Lê Thị Dung: Biện pháp giáo dục động cơ học tập cho sinh viên Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa – Strategies for studying motivation training for students at Thanh Hoa University of Culture, Sports and Tourism.
Lò Văn Giảng: Một số bài tập nâng cao khả năng sút bóng bằng mu chính diện cho sinh viên nam Câu lạc bộ bóng đá Khoa Thể dục Thể thao Trường Đại học Tây Bắc – Some exercises to improve instep shooting drill for male students in Department of Sports at Tay Bac University.
Trần Thị Thanh Phương: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Điện Lực – Credit-based training system at Electric Power University.
Trần Văn Kiếm: Nâng cao kết quả học tập môn Sinh lý học thể dục thể thao cho sinh viên chuyên ngành Thể dục Thể thao Trường Đại học Tây Bắc – Improve quality of studying Biology in Sports for students major in Physical Education of Tay Bac University.
Lò Văn Giảng: Đánh giá thực trạng tập luyện thể thao ngoại khóa của sinh viên Trường Đại học Tây Bắc – Assess the status of practicing extra-curricular sports of Tay Bac University students.
Nguyễn Thị Tú Anh: Ứng dụng công nghệ vào giảng dạy kỹ năng viết tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ Học viện An ninh nhân dân – Using technology in teaching writing to English majors at the People’s Security Academy.
Đặng Thị Huyền Mi: Hoạt động rèn nghề cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại học Tây Bắc – Professional training for business administration students at Tay Bac University.
Nguyễn Văn Cần: Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy – Promote scientific research activities of students at University of Fire Fighting and Prevention.
Lê Thị Thanh Hương - Lê Thị Hương C: Thực nghiệm kiểm tra và đánh giá kỹ năng quản lý tương tác nói cho sinh viên chuyên ngữ Trường Đại học Hồng Đức – Experimental research on testing and assessing the major English students’ skills in managing interactions at Hong Duc University.
Lê Thị Hiệp: Nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại học Tây Bắc – Improving training quality for students majoring in business management in Tay Bac University.
Trịnh Văn Tuấn: Phối hợp giữa nhà trường với cộng đồng trong giáo dục kỹ năng sống và giá trị sống cho học sinh trung học cơ sở thành phố Hải Phòng – Cooperation between schools and community in educating secondary students on life skills and life values in Hai Phong City.
Nguyễn Thu Thủy: Một số thuận lợi và khó khăn trong đào tạo theo tín chỉ học phần “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin” ở Trường Đại học Hạ Long – Some advantages and difficulties in credit training “The basic principles of Marxism-Leninism” at Ha Long University.
Trần Trí Đức: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý ở các trường Trung học cơ sở huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang – Improving the quality of managing staffs in secondary schools in Tan Hiep District, Kien Giang Province.
Vũ Văn Huân: Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân – Improve the quality of political and ideology education for members and youths of Communist Youth Union in University of Technology – Logistics of the People’s Police.
Hà Sỹ Nguyên: Nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền – Enhance training quality of defense - security knowledge for students at Academy of Journalism and Communication.
Lưu Văn Hậu: Sử dụng hoạt động viết hợp tác trong phát triển kỹ năng viết cho sinh viên không chuyên tiếng Anh Trường Đại học Hồng Đức – Using cooperative writing activity in developing writing skill for non-major English students at Hong Duc University.
Nguyễn Công Vượng: Yêu cầu cơ bản đổi mới nội dung dạy học ở Trường Đại học Chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng – Som basic requirements in innovating teaching programme at political university under 12th Congress of the Party.
Nguyễn Văn Út: Sử dụng tình huống trong dạy đọc văn bản truyện An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy – Utilizing situations in teaching the story “An Duong Vuong and Mi Chau Trong Thuy”.
Khổng Minh Ngọc Mai: Nâng cao chất lượng giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng tiếp cận năng lực người học ở Trường Đại học Tây Bắc hiện nay - Improving teaching quality of Ho Chi Minh Thought by approaching learners’ ability at Tay Bac University.
Lại Hoài Châu - Nguyễn Lương Tuấn Dũng: Một số khó khăn khi dạy kỹ năng nói tiếng Anh cho lớp học đông sinh viên – Difficulties in overcrowded English speaking classes and some pedagogical implications.
Trịnh Thanh Ngoan: Quản lý xây dựng trường tiểu học đạt Chuẩn Quốc gia ở huyện U Minh, tỉnh Cà Mau – Construction management of national standard primary schools in U Minh District, Ca Mau Province.
Nguyễn Thị Huỳnh Kiều: Hoạt động dạy học môn Tin học ở các trường trung học phổ thông thuộc cụm chuyên môn 4, Thành phố Hồ Chí Minh - Teaching computing in high schools of specilist group 4 in Ho Chi Minh City.
Bùi Thị Minh Thùy: Công tác huy động nguồn lực cho giáo dục trung học cơ sở thành phố Hà Giang – The resources mobilization for secondary school education in Ha Giang City.

Sửa lần cuối vào

Bình luận

Tin mới cùng mục

Để lại một bình luận

Điện thoại liên hệ: 024 62946516

Đọc nhiều

Yên Bái: Tuyển dụng hàng loạt giáo viên mầm non

Yên Bái: Tuyển dụng hàng loạ...

(GD&XH) - Ngày 23/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Th...

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ: Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường…

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào ...

Năm học 2017-2018, quy mô trường lớp và học sinh trên địa bàn tỉ...

Tỉnh Phú Thọ: Sẽ tuyển mới trên 300 chỉ tiêu biên chế giáo viên trong năm 2019.

Tỉnh Phú Thọ: Sẽ tuyển mới t...

Vừa qua trên trang điện tử Giaoducvaxhoi.vn đăng tải bài: “Huyện...

Hiệu trưởng cùng giáo viên bị bắt trên sới bạc

Hiệu trưởng cùng giáo viên b...

Hiệu trưởng, giáo viên trường THCS Tiên Minh (Tiên Lãng, Hải Phò...

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái: Cần chỉ đạo, làm rõ một HS Trường THPT Trần Nhật Duật hành hung nữ sinh Trường THCS thị trấn Yên Bình

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào ...

“ Em bị đánh là học sinh ngoan, học lực khá”.  Đó là lời khảng đ...